Jak NASTAVIT lokální SÍŤ CLIENT SERVER systému TRELL - NEXT : 

Instrukce pro IT a Servis.Síť CLIENT SERVER se nejdříve nastaví na stanici, která je SERVER (obvykle KASA). Zde je systém TRELL nainstalován VŽDY v adresáři C:/TRELL, který se pak obvykle pro usnadnění rozkopírovává do C:/TRELL všech ostatních stanic a tam teprve konfiguruje. Nejdříve je nutné provést odemčení verze CLIENT SERVER odblokováním prvních dvou modulů v horní části hlavní obrazovky systému. K tomu slouží tlačítko "Registrovat", které je přístupné při přihlášení Administrátora, který opíše kódy PIN a zašle je prodejci software, který mu pošle zpět oba doplňkové PINy, kterými se moduly odemknou. Přestože došlo k odemčení, PINY se liší podle toho, zda jde o verzi CLIENT SERVER lokálně a nebo o verzi se vzdálenou kontrolou přes internet (tam je cena vyšší a rozšířený PIN jiný). Základní konfiguraci sítě provádíme tlačítkem "Client server local".Po vstupu do konfigurace CLIENT SERVER LOCAL zrušíme zaškrtnutí spínače "Souborový systém". Tím se změní úplně vše. Pak si dohledáme v ovládacích panelech počítače SERVER v SYSTÉM - VLASTNOSTI - název počítače v síti, jaké je jméno počítače, který bude používán jako SERVER. Toto jméno si opíšeme bez teček a lomítek do kolonky IP pod spínači a dáme ULOŽIT. Jméno počítače se pak již nesmí NIKDY měnit a při výměně stroje musí mít další stroj stejné jméno v síti. Namísto jména počítače lze použít též IP adresu v lokální síti (která se také nesmí již měnit). Po změně nastavení tyto změny ještě nejsou funkční až do restartu systému TRELL-NEXT. Systém TRELL-NEXT nyní zavřeme.Nyní si najdeme ve složce C:/TRELL/Zservice instalační program pro SERVER (který se pak automaticky spouští vždy se startem počítače a zajišťuje komunikaci) TRELL_SERVER.EXE, který spustíme a instalujeme. Na všechny dotazy systému odpovídáme ANO. Tento serverový program instalujeme NA SERVERU i na CLIENTU a to vždy !! Při výměně PC nutno vždy nainstalovat. Nyní spustíme systém TRELL, který bude několik minut konvertovat veškerá data do formátu systému CLIENT SERVER a jeho databází. Je nutno počkat, dokud nezmizí tabulka "Vyčkejte" v hlavní obrazovce systému. U programů plných dat může proces konverze trvat i 10 minut.Po dalším spuštění systému opět vstoupíme tlačítkem "Client-Server local" do obrazovky konfigurace sítě. Zde zaškrtneme spínače "IP local" a "Kontrolovat servisu Start". Tím by měly být další starty systému výrazně zrychleny a celý systém chráněn tak, že i při zavření servisního programu nebo jeho nespuštění do paměti při startu počítače se vždy při startu systému TRELL-NEXT znovu aktivuje i komunikační program pro CLIENT-SERVER.Nyní provedeme na stanici, která je SERVER, závěrečné testy. Tlačítkem "I" otestujeme, zda je komunikační program v paměti a funguje korektně. Tlačítkem "Test" otestujeme správnost názvu počítače zadaného v kolonce IP. A tlačítkem "D" provedeme kompletní diagnostiku systému, zda vše funguje korrektně a nejsou žádná omezení daná právy ve Windows či dalšími programy. Pak zavřeme systém TRELL uložíme si celou složku C:/TRELL včetně podadresářů na Flash disk a zkopírujeme ji do dalšího počítače, což bude CLIENT, stanice závislá na stanici SERVER (ve které jsou všechna data a jejíž spuštění je podmínkou pro funkčnost celé sítě).Na klientské stanici je vhodné přes zkopírovanou složku provést navíc korektní instalaci systému z odkazu od prodejce programu a pak provést změny nastavení sítě tlačítkem "Client-Server local". U všech klientských stanic se musí nastavit spínače modulů do dolní části, musí být korektní údaj v kolonce jméno serveru a co je nejdůležitější, každá klientská stanice musí mít jiné ID pobočky. Doporučujeme kliknout na tlačítko "ID pobočky" a změnit v adrese namátkově dvě čísla. Pak uložit. ID pobočky dané stanice by se pak již nikdy měnit nemělo.Číslo pobočky (jde o něco jiného než ID pobočky a systém jej nevyužvá, je pouze pro orientaci), si změníte dle svých potřeb tak, aby opět nebyla dvě stejná čísla poboček v síti. Pokud uděláte v číslech pobočky chybu, pro síť CLIENT SERVER to není problém na rozdíl od chyby v ID pobočky, kde v případě stejných údajů na více pobočkách by síť nefungovala jak má. Na klientské stanici nesmí být zaškrtnuty spínače v pravé dolní části nastavení "IP local" a "Kontrolovat servisu" protože ty mají být nastaveny pouze na SERVERU.Nyní si kliknutím na tlačítko "Test" zkontrolujeme, zda je funkční spojení se SERVEREM a pak tlačítkem "D" provedeme kompletní diagnostiku systému a práce s databází. Tento postup počínaje zkopírováním dat z Flash disku a všemi změnami v nastavení počínaje obrázkem číslo 6 odshora zopakujeme postupně pro všechny klientské stanice. Každé z těchto stanic v rámci nastavování přidělíme jiné ID pobočky (nesmí se žádné ID pobočky vyskytovat v síti dvakrát). Pokud na serveru i všech klientských stanicích diagnostika proběhla úspěšně, pak je program připraven k použití v síti CLIENT SERVER.Při intenzivním provozu je vhodné jednou za tři měsíce kliknout na ikonku popelnice a odlehčit centrální databázi od protokolů a starších dat, která se uloží mimo oblast zálohování jen k náhledu lokálně na daném PC, tedy zůstane u uzávěrek a protokolů v databázi aktuální měsíc (při kliknutí na ikonu - pak už jsou zase nová starší data přístupná i vzdáleně) a od ostatních dokladů aktuální rok. Na starší doklady a uzávěky se již nebude možné dívat vzdáleně, ale díky tomu při náročném provozu desetitisíců prodejek měsíčně nepřekročí velikost databáze cca 1 GB, kdy by se následně zobrazilo upozornění obsluze vyžadující tuto operaci a údržbu databáze v módu Client-Server.Postup pro IT pro zrychlení procesu :

Nejdříve je třeba provést instalaci i plné odemčení pomocí PINu modulu "Client server Local" (druhý odshora) na serveru. Klik na ikonu s obálkou vpravo vedle tlačítka. Po zaslání PINu na e-mail obdržíte doplňkový pin, kterým odemknete modul client server. Do řádku pod spínači v konfiguraci client server se má napsat jméno serveru v síti (stejné na serveru i na clientech), případně jeho IP, ale jen pokud se nemění a je nastaven router, aby se IP v síti neměnily (a dát uložt). Pak je nutné tuto stanici rozklonovat na clienty. Přenést odemčenou zálohu pinem a autorizačním klíčem na ostatní 2 clienty viz obrázky nad a pod tímto textem (uložení zálohy na serveru do souboru viz výše a načtení zálohy ze souboru viz obrázek níže do prázdného TRELLu nainstalovaného na clientu). Princip je, že se nejdříve aktivuje server a pak se na clienty celá složka C:/TRELL rozkopíruje nebo se přenese pomocí zálohy viz obrázky. Pak se změní id na clientech tak, aby každá stanice měla jiné ID. Když se následně spínačem vypne souborový systém, zavře se TRELL a při dalším startu si nabírá data do databáze, tedy se i několik minut zobrazuje nápis "vyčkejte". Na všech stanicích musí být ještě před tímto procesem spuštěn Servisní program viz instrukce výše (tedy na serveru i clientech). Na clientech i na serveru musí být v řádku pod spínači název počítače, který je server (nebo jeho ip, pokud se nemění).
Snažíme se nabízet vždy více než ostatní a k tomu patří i podpora našich zákazníků trvalou aktualizací systému a přidáváním funkcí. Zákazníkům, kteří přecházejí na náš systém z jiného systému a objednají si více než jednu licenci nabízíme zdarma zkonvertování databází skladů, dodavatelů a odběratelů z existujícího systému do databází systému TRELL. Součástí licence k používání systému Trell je též možnost využívat rozsáhlou technickou podporu na trell@atlas.cz.
Trell@atlas.cz


Zpět