Jak NASTAVIT lokální SÍŤ CLIENT SERVER systému TRELL - NEXT : 

Instrukce pro IT a Servis.Síť CLIENT SERVER se nejdříve nastaví na stanici, která je SERVER (obvykle KASA). Zde je systém TRELL nainstalován VŽDY v adresáři C:/TRELL, který se pak obvykle pro usnadnění rozkopírovává do C:/TRELL všech ostatních stanic a tam teprve konfiguruje. Nejdříve je nutné provést odemčení verze CLIENT SERVER odblokováním prvních dvou modulů v horní části hlavní obrazovky systému. K tomu slouží tlačítko "Registrovat", které je přístupné při přihlášení Administrátora, který opíše kódy PIN a zašle je prodejci software, který mu pošle zpět oba doplňkové PINy, kterými se moduly odemknou. Přestože došlo k odemčení, PINY se liší podle toho, zda jde o verzi CLIENT SERVER lokálně a nebo o verzi se vzdálenou kontrolou přes internet (tam je cena vyšší a rozšířený PIN jiný). Základní konfiguraci sítě provádíme tlačítkem "Client server local".Po vstupu do konfigurace CLIENT SERVER LOCAL zrušíme zaškrtnutí spínače "Souborový systém". Tím se změní úplně vše. Pak si dohledáme v ovládacích panelech počítače SERVER v SYSTÉM - VLASTNOSTI - název počítače v síti, jaké je jméno počítače, který bude používán jako SERVER. Toto jméno si opíšeme bez teček a lomítek do kolonky IP pod spínači a dáme ULOŽIT. Jméno počítače se pak již nesmí NIKDY měnit a při výměně stroje musí mít další stroj stejné jméno v síti. Namísto jména počítače lze použít též IP adresu v lokální síti (která se také nesmí již měnit). Po změně nastavení tyto změny ještě nejsou funkční až do restartu systému TRELL-NEXT. Systém TRELL-NEXT nyní zavřeme.Nyní si najdeme ve složce C:/TRELL/Zservice instalační program pro SERVER (který se pak automaticky spouští vždy se startem počítače a zajišťuje komunikaci) TRELL_SERVER.EXE, který spustíme a instalujeme. Na všechny dotazy systému odpovídáme ANO. Tento serverový program instalujeme POUZE NA SERVERU a na žádné jiné stanici v síti již ne. Nyní spustíme systém TRELL, který bude několik minut konvertovat veškerá data do formátu systému CLIENT SERVER a jeho databází. Je nutno počkat, dokud nezmizí tabulka "Vyčkejte" v hlavní obrazovce systému. U programů plných dat může proces konverze trvat i 10 minut.Po dalším spuštění systému opět vstoupíme tlačítkem "Client-Server local" do obrazovky konfigurace sítě. Zde zaškrtneme spínače "IP local" a "Kontrolovat servisu Start". Tím by měly být další starty systému výrazně zrychleny a celý systém chráněn tak, že i při zavření servisního programu nebo jeho nespuštění do paměti při startu počítače se vždy při startu systému TRELL-NEXT znovu aktivuje i komunikační program pro CLIENT-SERVER.Nyní provedeme na stanici, která je SERVER, závěrečné testy. Tlačítkem "I" otestujeme, zda je komunikační program v paměti a funguje korektně. Tlačítkem "Test" otestujeme správnost názvu počítače zadaného v kolonce IP. A tlačítkem "D" provedeme kompletní diagnostiku systému, zda vše funguje korrektně a nejsou žádná omezení daná právy ve Windows či dalšími programy. Pak zavřeme systém TRELL uložíme si celou složku C:/TRELL včetně podadresářů na Flash disk a zkopírujeme ji do dalšího počítače, což bude CLIENT, stanice závislá na stanici SERVER (ve které jsou všechna data a jejíž spuštění je podmínkou pro funkčnost celé sítě).Na klientské stanici je vhodné přes zkopírovanou složku provést navíc korektní instalaci systému z odkazu od prodejce programu a pak provést změny nastavení sítě tlačítkem "Client-Server local". U všech klientských stanic se musí nastavit spínače modulů do dolní části, musí být korektní údaj v kolonce jméno serveru a co je nejdůležitější, každá klientská stanice musí mít jiné ID pobočky. Doporučujeme kliknout na tlačítko "ID pobočky" a změnit v adrese namátkově dvě čísla. Pak uložit. ID pobočky dané stanice by se pak již nikdy měnit nemělo.Číslo pobočky (jde o něco jiného než ID pobočky a systém jej nevyužvá, je pouze pro orientaci), si změníte dle svých potřeb tak, aby opět nebyla dvě stejná čísla poboček v síti. Pokud uděláte v číslech pobočky chybu, pro síť CLIENT SERVER to není problém na rozdíl od chyby v ID pobočky, kde v případě stejných údajů na více pobočkách by síť nefungovala jak má. Na klientské stanici nesmí být zaškrtnuty spínače v pravé dolní části nastavení "IP local" a "Kontrolovat servisu" protože ty mají být nastaveny pouze na SERVERU.Nyní si kliknutím na tlačítko "Test" zkontrolujeme, zda je funkční spojení se SERVEREM a pak tlačítkem "D" provedeme kompletní diagnostiku systému a práce s databází. Tento postup počínaje zkopírováním dat z Flash disku a všemi změnami v nastavení počínaje obrázkem číslo 6 odshora zopakujeme postupně pro všechny klientské stanice. Každé z těchto stanic v rámci nastavování přidělíme jiné ID pobočky (nesmí se žádné ID poboičky vyskytovat v síti dvakrát). Pokud na serveru i všech klientských stanicích diagnostika proběhla úspěšně, pak je program připraven k použití v síti CLIENT SERVER.Při intenzivním provozu je vhodné jednou za tři měsíce kliknout na ikonku popelnice a odlehčit centrální databázi od protokolů a starších dat, která se uloží mimo oblast zálohování jen k náhledu lokálně na daném PC, tedy zůstane u uzávěrek a protokolů v databázi aktuální měsíc (při kliknutí na ikonu - pak už jsou zase nová starší data přístupná i vzdáleně) a od ostatních dokladů aktuální rok. Na starší doklady a uzávěky se již nebude možné dívat vzdáleně, ale díky tomu při náročném provozu desetitisíců prodejek měsíčně nepřekročí velikost databáze cca 1 GB, kdy by se následně zobrazilo upozornění obsluze vyžadující tuto operaci a údržbu databáze v módu Client-Server.
Snažíme se nabízet vždy více než ostatní a k tomu patří i podpora našich zákazníků trvalou aktualizací systému a přidáváním funkcí. Zákazníkům, kteří přecházejí na náš systém z jiného systému a objednají si více než jednu licenci nabízíme zdarma zkonvertování databází skladů, dodavatelů a odběratelů z existujícího systému do databází systému TRELL. Součástí licence k používání systému Trell je též možnost využívat rozsáhlou technickou podporu na trell@atlas.cz.
Trell@atlas.cz


Zpět